תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש לאתר Decowrite

מבוא

אתר זה הינו זירת מסחר וירטואלית המאפשר לך, המשתמש (להלן: "המשתמש"), לרכוש ו/או לשכור מוצרי דקורציה מגוונים לרבות אותיות , מספרים, ומילים בצורת מדבקות או תלת מימד(להלן: "האתר").

בהיכנסך לאתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את תנאי שימוש אלו והסכמת לאמור בהם. ככל שהנך חולק או אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

1. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי קצה לרבות מחשבים ומכשירים ניידים, מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.

2. תנאי שימוש אלו הינם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר זה. כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין רשאי להירשם ולהזמין ממגוון מוצרים המוצעים למכירה באתר זה בכפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן: המשתמש כשיר משפטית, ואינו חסוי או מוגבל בכל דרך אחרת, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה שתבוצע פעולה על ידי קטין ללא אישור אפוטרופוס - הרי שהיא לא תחייב את הנהלת אתר זה. המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

3. תנאי שימוש אלו יחייבו את המשתמש והנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

4. תנאי שימוש אלו ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר זה.

5. הנהלת אתר זה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי אתר זה תוכן אמין ומדויק. עם זאת, זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה. בנוסף, על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונו לרכוש בטרם יעשה כן, ולבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר המוצע למכירה הוא המוצר המבוקש על ידו והמתאים לצרכיו. בכפוף לכל דין, Decowrite אינה מתחייבת כי כל המידע, תיאור ותמונות המוצרים הינם מעודכנים, עדכניים ונטולי שגיאות לחלוטין.

השימוש באתר

6. השימוש באתר זה יעשה לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים אחרים ו/או מסחריים כלשהם שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת אתר זה.

7. המשתמש באתר זה אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנת אתר זה , ו/או בזכויות היוצרים של אתר זה ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתה זה, למעט זכות לשימוש פרטי באתר זה, כמפורט בתנאי שימוש אלו.

8. למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר זה. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור הנהלת אתר זה.

9. בעשותך שימוש באתר זה הנך מתחייב למסור פרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך להנהלת אתר זה באופן מיידי.

10. הנהלת אתר זה רשאית למנוע מהמשתמש מלעשות שימוש באתר זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת אתר זה להפסיק השימוש של משתמש באתר בכל מקרה, לרבות במקרה בו המשתמש פעל באופן שפגע או שעלול לפגוע בשירותי אתר זה ומשתמשיו האחרים ו/או במקרה בו פעל משתמש או עלול משתמש לפעול באופן בלתי חוקי או בניגוד לכללי אתר זה .

11. צוות האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

12. המשתמש מתחייב לדווח להנהלת אתר זה על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא ייתקל במהלך שימושו באתר.


שינוי תנאי השימוש של האתר ועדכונם

13. הנהלת אתר זה תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

14. באחריותם הבלעדית של משתמשי אתר זה לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

15. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) עקב ביצועם.

16. הנהלת אתר זה תשתדל לגרום לכך שאתר זה ושירותיו יהיו זמינים באופן תמידי. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תנסה הנהלת האתר להחזיר אתר זה לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות אתר זה, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.


רכישת מוצרים באתר זה

17. הצגת המוצרים השונים בדפי אתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה "קיבול". הנהלת אתר זה מזמינה את המשתמש להציע הצעות לרכישת מוצר מהמוצרים המוצגים באתר זה. הנהלת אתר זה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

18. השכרת מוצרים: צוות האתר יעמיד לרשות הצרכנים אפשרות לשכור מוצרים (מוצרים מסוימים שיוגדרו על פי צוות האתר שניתנים להשכרה). השכרת המוצרים/ציוד כפופה להחזרת המוצר בשלמותו כפי שהתקבל על ידי הצרכן. במידה והצרכן לא עמד בדרישה זו לרבות כל נזק ופגם ציוד, יחויב הצרכן במלוא התשלום עבור עלות ייצור המוצר.

19. הזמנת המוצרים מאתר זה מתבצעת באופן מקוון באמצעות אתר זה ומצריכה מסירת פרטים מזהים של המשתמש לרבות שמו המלא של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר וכתובת למשלוח, טלפון ופרטי התקשרות נוספים ככל שאלו ידרשו.

20. מובהר כי התמונות שמוצגות באתר הנן לצרכי המחשה בלבד. מובהר כי במקרים מסוימים יחולו הפרשי גוונים, גודל וצורה בין המוצרים שמוצעים למכירה במסגרת אתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל.

21. הליך הזמנת מוצר יעשה על ידי הקלקה על "הוסף לעגלה" כאשר דף אינטרנט עם נתוניו של המוצר נמצא בפניך והוספתו של המוצר ל"עגלת הקניות", עדכון כמות המוצרים באמצעות מספר פעולות של הוספה לסל, והזנת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על "לרכישה מאובטחת" והשלמת כל הפרטים הנדרשים.

22. התשלום עבור המוצרים שיוזמנו מאתר זה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי ו/או Pay Pal . הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית באישור התשלום מחברת האשראי ובאישור סופי של הנהלת אתר זה. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש לאתר. לאחר מכן, ינפיק אתר זה אישור הזמנה אשר ישלח למשתמש בדוא"ל. אישור ההזמנה יכלול את מספר ההזמנה, את פרטי המוצרים שהוזמנו באתר זה ואת מחירם.

23. אם המוצרים אינם נמצאים במלאי שלנו, יהיה רשאי צוות האתר להציע לך מוצרים חלופיים במחירים דומים. במידה ותבחר, לקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. במידה ולא, ימחקו רשומות ההזמנה באתר.

24. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

25. מובהר כי התמונות באתר הנן לצרכי המחשה בלבד. במקרה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. כמו כן ,מוסכם כי בעת ביטול העסקה, יושבו הכספים לרוכש, בכפוף להוראות הדין.

אספקת המוצרים

26. יש לוודא שפרטי המוצרים שהוזמנו והכתובת למשלוח מולאו כראוי. הנהלת אתר זה לא תישא באחריות למקרים בהם בוצעה ההזמנה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על הלקוח ובמידה והוקלדו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

27. השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל וחברת שליחויות פרטית - המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע, ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית). הנהלת האתר לא תהיה אחראית על עיכוב במסירת המוצרים בשל כח עליון ו/או בשל נסיבות אשר אינן בשליטתה, לרבות שביתות או עיצומים בדואר ישראל / חברת השליחויות. במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט, ממחסני החברה, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני החברה, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם החברה. במידה ונבחרת אפשרות משלוח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.

28.  זמן ייצור המוצרים באתר הינם תוך ימי עסקים (לא כולל שישבת). ככל שבאתר זה נקוב זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער. אתר זה לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה של הנהלת אתר זה, לרבות לא במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת אתר זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים. במידה והוזמן משלוח לבית הלקוח או העסק באמצעות חברת השליחויות, המוצר יגיע ללקוח מיום שליחתו עד 7 ימי עסקים (לא כולל שישבת). מוצר שהוזמן באמצעות משלוח בדואר רשום, יישלח ללקוח במייל מספר משלוח למעקב ותלוי במשלוח של דואר ישראל.

ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים

29. אופן רכישת המוצרים וכן אופן ביטול עסקה כפוף לחוק הגנת הצרכן )תשמ"א (1981, תקנות הגנת הצרכן ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

30. במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר ו/או ייצור ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] .בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.

החזר כספי ניתן לקבל תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, מוצרים שהוחזרו מאוחר יותר יזוכו בזיכוי בלבד. במידה ומגיע החזר כספי, כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, במחיר המוצר המוחזר בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול. אם התשלום בוצע באמצעות PayPal יזוכה החשבון במחיר המוצר המלא. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו. מובהר כי עם ביטול עסקת רכישה שלא עקב פגם או אי התאמת המוצר שסופק להזמנת המשתמש, הודעה על בקשת החזרת מוצר תתבצע עד 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר אצל המשתמש, המשתמש יחויב בדמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 - לפי הנמוך מבין השניים. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת אתר זה לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין. הזכות לביטול העסקה על ידי הרוכש מותנית בהחזרת המוצר באריזתו המקורית לבית העסק, כפי שנשלח המוצר אליו ועל חשבונו, עד 14 ימי עסקים מיום הודעת הרצון לבטל את ההזמנה ובתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש

31. מובהר כי הנהלת אתר זה לא תאפשר ביטול עסקה וכן לא תהא אחראית לכל נזק או כל חבות במקרים של חשיפת המוצרים למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים קשים על ידי המשתמש.

32. ביטול עסקה עקב פגם במוצר – החברה שואפת שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, רשאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך לאחר פתיחת האריזה ולדווח במיידי. החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו מוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח תוך 48 שעות מעת קבלת המוצר להנהלת אתר זה על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור לעיל, ולאפשר להנהלת אתר זה לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת אתר זה , כספו יוחזר לו במלואו לאחר שישלח את המוצר לידי הנהלת אתר זה והמוצר הפגום יתקבל על ידה על המוצר להגיע למשרדי החברה עד 7 ימי עסקים מיום הדיווח על הפגם במוצר. יובהר כי עלויות משלוח אלה יחולו באופן בלעדי על המשתמש. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות למוצרים פגומים עקב שימוש בלתי הולם או שגוי על ידי הלקוח.

ביטול עסקה על ידי הנהלת אתר זה - מובהר כי במקרים מסוימים, רשאית הנהלת אתר זה לבטל הזמנה של מוצר באתר לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא כל טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכל כיוצא באלו כפי שהופיעו באתר.הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת אתר זה תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש.

מוצרים בהתאמה אישית - במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא יהיה רשאי הלקוח להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.ביטול הזמנות מיוחדות (הדורשות הכנת קבצים ועבודה גרפית אשר כבר הועברו לשלב הכנת סקיצות אך לא הועברו לייצור, ניתנותלביטולבתשלום של 20% מהסכום הכללי.

קניין רוחני

33. אתר זה כולל תכנים מקוריים לרבות תמונות, גרפיקה, מוסיקה וידאו, אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה , הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.

34. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת ולהגבלת השימוש באתר על ידו, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה.

35. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת אתר זה .

36. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה על פי ההסכם ועל פי הדין.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ושיווק ישיר

37. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת מילוי טופס ההרשמה לקבלת עדכונים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה. 

38. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או על פי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

39. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies). שימור כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימושו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

40. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

41. נרשמים (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה www.decowrite.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

איסוף מידעשמירתו ואבטחתו

42. להנהלת אתר זה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי אתר זה וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של אתר זה לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר זה ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

43. כל המידע שנאסף ע"י אתר זה יישמר בידי אתר זה לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט מידע סטטיסטי.

44. טכנולוגית העוגיות (cookies) מאפשרת לאתר זה לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר. מדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך. העוגיות מאפשרות להנהלת אתר זה ללמוד באלו חלקים של אתר זה ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו. בהתאם למידע שנאגר ע"י העוגיות יכול אתר זה לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי אתר זה לציבור המשתמשים בו. בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו תקל על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.

הפרת תנאי השימוש

45. המשתמש באתר זה מתחייב לשפות את הנהלת אתר זה, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת אתר זה , בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

46. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת אתר זה , ו/ראו מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת אתר זה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף.

47. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם הנהלת אתר זה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.

48. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת אתר זה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת אתר זה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

49. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

כללי

50. הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש אלו הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

51. לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או באמצעות הטלפון 03-6094949.